Vedtekter Storbuan Venneforening

 

VEDTEKTER FOR STORBUAN VENNEFORENING

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Storbuan Venneforening

Foreningen ble stiftet 09.08.2015. Vedtektene ble vedtatt 19.05.2018.

Adresse er: Storbuan Venneforening

Fjeldheimveien 14, 7332 Løkken Verk.

§ 2 Formål

Formålet for Storbuan Venneforening (heretter kalt venneforeningen) er å skape interesse for og støtte opp om et økosamfunn på Storbuan gård. Venneforeningen sine medlemmer kan i samarbeid med Storbuan Økosamfunn SA delta i ulike aktiviteter og dugnader på gården. Venneforeningen kan også inngå avtaler med Storbuan Økosamfunn SA for å etablere hageandeler og andre fordeler for medlemmene. Det skal skapes en trivselsfremmende og miljøskapende kultur i venneforeningen.

 § 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Medlemmene hefter kun ved sitt innskudd/kontingent i foreningen Eventuelt økonomisk overskudd fra foreningens aktivitet skal gå til utvikling av Storbuan Venneforening.

 § 4 Medlemmer

Alle medlemmer må godta foreningens formål og forplikte seg til å støtte disse.

§ 5 Stemmerett                                                                                                                    

Alle medlemmer som har betalt sin kontingent har stemmerett på årsmøtet.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes til kr 250 per år som betales ved innmelding.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 

§8 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes annet hvert år, og innkalles med minst 14 dagers varsel. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Vedtak er gyldig ved simpelt flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding

2.         Behandle regnskap

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Vedta budsjett

6.         Velge styreleder og representanter til styret.

 Det skal føres protokoll over alle saker som behandles og vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen underskrives av møteleder, referent og to av de tilstedeværende, og referatet sendes ut til alle medlemmer innen to uker.

§ 9 Valg av styre på årsmøtet

Valgkomite velges på hvert årsmøte. Minst et av styremedlemmene skal være fra Storbuan Økosamfunn SA. Storbuan Økosamfunn SA skal godkjenne styremedlemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet trekkes det lodd mellom kandidatene.

Styret består av minst tre medlemmer

Årsmøte velger leder, nestleder og kasserer.

Styreleder velges separat for 2 år av gangen.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Varamedlem velges for 1 år.

Varamedlem skal ha tilsendt innkalling til alle styremøter, og ha mulighet til å delta på styremøter med tale- og forslagsrett.

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§11 Styret

Foreningen ledes av et styre. Styret innkalles til møte etter oppsatt møteplan. Styret må til enhver tid vurdere om det foreligger spørsmål som bør behandles i styret. Styret er vedtaksdyktig når minst tre av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med vanlig flertall..

 

Styrets oppgaver:

  1. Iverksette årsmøtets vedtak
  2. Påse at formålene til foreningen overholdes og at formålet til Storbuan Økosamfunn SA ligger til grunn for styrets arbeid..
  3. Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi.
  4. Utad opptrer styret som foreningens representant og kan gjøre avtaler på vegne av foreningen.
  5. Styret skal føre protokoll over møtene sine, protokollen underskrives av de fremmøtte.

§ 12 Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter kan foretas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 3/4 flertall alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer legges frem for styret i SØSA for endelig godkjenning.

§ 13 Eksklusjon av medlem

Hvis et medlem motarbeider foreningens formål eller opptrer utilbørlig kan denne ekskluderes fra foreningen. Dette skjer på et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte.

§ 14 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av foreningen må behandles på årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte. Sammenslutning med andre foreninger eller organisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf.§12

Ved oppløsning av foreningen skal eventuelt innestående midler overføres til Storbuan Økosamfunn SA.