VEDTEKTER FOR FORENINGEN STORBUAN ØKOSAMFUNN

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Foreningen Storbuan Økosamfunn

Foreningen ble stiftet 09.08.2015

Adresse er: Foreningen Storbuan Økosamfunn

Fjeldheimveien 14, 7332 Løkken Verk.

 

§ 2 Formål

Formål for foreningen er å etablere og drive et økosamfunn på Storbuan gård.

Utgangspunktet for økosamfunnet er landbrukseiendommen Storbuan.

Økosamfunnet skal drives i overenstemmelse med GEN: Global Ecovillage Network sine retningslinjer som følger:

1. Ha felles mål og felles visjon

2. Ha et fellesskap av mennesker som lever sammen på det valgte området med en organisering som har demokratiske beslutningsprosesser.

3. Ta sikte på å skape en ny kultur med balanse i de sosiale, økologiske, økonomiske og kulturelle aspektene = De fire dimensjoner av bærekraft.

 

Foreningen Storbuan Økosamfunn leier hele gårdseiendommen 42/10 med jord, skog og hus av Stiftelsen Storbuan. FSØ har ansvar for å leie ut boliger og være ansvarlig for alt vedlikehold av hus og tunarealer på Storbuan, samt andre kostnader som følger med å være leietager av eiendommen. Se leiekontrakt mellom Stiftelsen Storbuan og FSØ.

Landbruket skal drives økologisk i henhold til Debios retningslinjer og skal drives som en egen virksomhet etter leieavtale med FSØ.                                                                                                               Det skal utvikles en bærekraftig og miljøskapende landbrukskultur, som i tillegg til god landbruksdrift også skal være et grunnlag for andre virksomheter på stedet.

Økosamfunnet skal være et forum der foreningens medlemmer kan skape egne arbeidsplasser på eller i tilknytning til gården. Det kan være:

Omsorgsarbeid

Opplæring

Inn-på-tunet-virksomhet

Kunst og håndverk

Kursvirksomhet

Grønn turisme

Grønn næring

Videreforedling

Hagebruk

Andelslandbruk

Økologisk bygging

Eller annet som samsvarer med foreningens formål.

Den som vil starte egen virksomhet på eller i tilknytning til gården har mulighet til å leie rom/areal til dette formålet etter avtale med FSØ. Virksomhetene skal drives som egne foretak.

Hus skal bygges eller restaureres på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Økosamfunnet skal arbeide for å skape et helhetlig og inkluderende miljø som fremmer helse og livsglede.

Uenigheter og konflikter skal behandles på en løsningsorientert måte.

Økosamfunnet skal være en åpen og lærende organisasjon som tilstreber aktiv kontakt med samfunnet rundt.

 

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Medlemmene hefter kun ved sitt innskudd/kontingent i foreningen.

Eventuelt økonomisk overskudd fra foreningens aktivitet skal gå til utvikling av Foreningen Storbuan Økosamfunn.

 

§ 4 Medlemmer

Alle medlemmer må godta foreningens formål og forplikte seg til å støtte disse. Nyhetsbrev sendes ut jevnlig til alle medlemmer fra styret.

 

§ 5 Stemmerett                                                                                                                    

Alle hovedmedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

 

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes til kr 200 per år som betales ved innmelding. Støttemedlemmer betaler kr 100.

  

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 

§8 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Vedtak er gyldig ved minst ¾ flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding

2.         Behandle regnskap

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Vedta budsjett

6.         Velge styreleder og representanter til styret.

7.        Fastsette arbeids- og driftsplan for kommende år.

 

Det skal føres protokoll over alle saker som behandles og vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen underskrives av møteleder, referent og to av de tilstedeværende, og referatet sendes ut til alle medlemmer innen to uker.

 

§ 9 Valg av styre på årsmøtet

Valgkomite opprettes av styret og består av to personer. Styremedlemmer nomineres blant medlemmer av FSØ som bor på Storbuan. Et av styremedlemmene kan bo utenfor Storbuan, men må ha kunnskap og kompetanse innen økologi og bærekraft.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet trekkes det lodd mellom kandidatene.

Styret konstitueres med fire medlemmer og et varamedlem.                                                

Styret konstitueres med leder, nestleder og kasserer.

Styremedlemmene fordeler selv resten av oppgavene i mellom seg.

Styreleder velges separat for 1 år av gangen.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Varamedlem velges for 1 år.

Varamedlem skal ha tilsendt innkalling til alle styremøter, og ha mulighet til å delta på styremøter med tale- og forslagsrett.

 

§ 10     Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 §11 Styret

Foreningen ledes av et styre. Styret innkalles til møte når minst et styremedlem ønsker det. Styret må til enhver tid vurdere om det foreligger spørsmål som bør behandles i styret. Styret er vedtaksdyktig når minst tre av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med minst 2/3 flertall. Styrets medlemmer har taushetsplikt i forbindelse med behandling av saker på styremøtene.

 

Styrets oppgaver:

  1. Iverksette årsmøtets vedtak
  2. Påse at økosamfunnet drives etter formålene til både Stiftelsen Storbuan og Foreningen Storbuan Økosamfunn.
  3. Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi.
  4. Delegere oppgaver og avgjørelser som har med daglig drift å gjøre til Fellesmøtet. Fellesmøtet består av alle som bor på Storbuan.
  5. Utad opptrer styret som foreningens representant og kan gjøre avtaler på vegne av foreningen.
  6. Styremedlemmer har taushetsplikt vedrørende behandling av saker på styremøtene.
  7. Styret skal føre protokoll over møtene sine, protokollen underskrives av minst to av de fremmøtte.

 

 

§ 12 Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter kan foretas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 13 Eksklusjon av medlem

Hvis et medlem motarbeider foreningens formål eller opptrer utilbørlig kan denne ekskluderes fra foreningen. Dette skjer på et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte.

 

§ 14 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av foreningen må behandles på årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte. Sammenslutning med andre foreninger eller organisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf.

Ved oppløsning av foreningen skal eventuelt innestående midler overføres til ny organisasjon, til videreføring av prosjektet eller til tilsvarende prosjekt.