Vedtekter Storbuan Økosamfunn SA

 

VEDTEKTER FOR STORBUAN ØKOSAMFUNN SA

 

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Storbuan Økosamfunn SA.

(heretter kalt Økosamfunn) Medlemmene hefter ikke overfor foretakets kreditorer. 

 

Storbuan Økosamfunn SA leier gårdseiendommen 42/10 med jord, skog og hus av Stiftelsen Storbuan ( unntatt Gravråkstua). Økosamfunnet har ansvar for å leie ut boliger og er ansvarlig for alt vedlikehold av hus og tunarealer på Storbuan, samt andre kostnader som følger med å være leietager av eiendommen.

 

§ 2 Forretningssted

Forretningskontoret er i Meldal kommune.

 

3. Verdigrunnlag og visjon.

Formålet er å etablere og drive et økosamfunn på Storbuan gård.

Utgangspunktet for økosamfunnet er landbrukseiendommen Storbuan.

Økosamfunnet skal fremme trivsel og livskvalitet gjennom demokratisk samarbeid, tillitsbasert felleskap, solidaritet og verdiskapning ytet i et samspill med naturen.

Økosamfunnet skal drives i overenstemmelse med GEN: Global Ecovillage Network sine retningslinjer. Felles verdier, ha et fellesskap av mennesker som lever sammen på det valgte området, ta sikte på å skape en ny kultur med balanse i de sosiale, økologiske, økonomiske og kulturelle aspektene = De fire dimensjoner av bærekraft.

Det skal utvikles en bærekraftig og miljøskapende landbrukskultur, som i tillegg til god landbruksdrift også skal være et grunnlag for andre virksomheter på stedet.

Økosamfunnet skal være et forum der medlemmer kan skape egne arbeidsplasser på eller i tilknytning til gården gjennom aktiviteter som er forenlig med en bærekraftig utvikling.

§ 4. Formål.

Økosamfunnet har som formål å:

 • Utvikle bygningsmassen på gården slik at den får så lav miljø/klima- påvirkning som teknikk og økonomi kan tillate det gjennom økologiske byggeteknikker.
 • Utvikle bruk av økologisk matproduksjon på gården Storbuan, herunder videreforedling og omsetning.
 • Ivareta områdets naturmangfold.
 • Utvikle et solidarisk sosialt felleskap basert på helhetlig tenkning i forhold til økosamfunnets økologiske, økonomiske, sosiale, og spirituelle liv; skape et unikt felleskap med størst mulig grad av selvforsyning og lokal tjenesteyting.
 • Selskapet skal ikke utdele pengemessig utbytte til andelshaverne. Overskudd benyttes til å videreutvikle økosamfunnets infrastruktur, arbeidsliv, kultur og sosialt felleskap.
 • Økosamfunnet skal være en lærende organisasjon som tilstreber aktiv kontakt med samfunnet både lokalt og globalt.

 

 

 

§ 5. Virksomhet.

 

Økosamfunnet har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandør/mottager av varer og tjenester. Virksomheten kan derved omfatte alt av tjenesteyting, kulturaktiviteter, utdanning mm i tilknytning til realisering av virksomhetens verdigrunnlag, visjon og formål.

Økosamfunnet omfatter gårdseiendommen 42/10 Storbuan Gård med jord, skog og hus som leies av Stiftelsen Storbuan.

Gjennom datterselskap deltar Økosamfunnet i økologisk utbygging av bygningsmassen og gårdsanlegg, økologisk gårdsdrift og matvareforedling samt omsetning av dagligvarer, forbruksvarer og andre lokalt tilvirkede produkter.

 

§ 6. Medlemmer, andelsinnskudd og eventuell medlemskontingent: 

Medlemskapet er uløselig knyttet til leie av bolig/leilighet i Økosamfunnet og utmelding kan ikke skje så lenge man leier bolig/leilighet. Ved utflytting skal hjemmelen til medlemsandelen overdras av ny leietager. Andelsinnskuddet blir stående i økosamfunnet ved flytting.

Hver andelshaver betaler minst kr 5.000.- i andelsinnskudd.

Andelsinnskuddet skal ikke forrentes og det skal ikke utbetales pengemessige utbytte til medlemmene.

Årsmøte avgjør til enhver tid om det skal betales medlemskontingent og årsmøte bestemmer den eventuelle størrelsen på slik kontingent. Ved stiftelsen er det vedtatt å ikke innkreve medlemskontingent.

 

§ 7. Medlemmenes rettigheter og plikter.

 • Medlemmer skal være de som har underskrevet som leietager av bolig/leilighet i Økosamfunnet, og alle medlemmene har like rettigheter og plikter. Der det er flere i leid bolig/leilighet er de solidarisk ansvarlig/solidarisk fordelsberettigget til medlemskapets ansvar og rettigheter.
 • Husstandsmedlemmer som ikke har signert leiekontrakt har fulle rettigheter til å representere leietageren mot signert fullmakt som skal fremlegges for godkjenning av styret ved åpning av møte.
 • Medlemmene er økonomiske selvstendige.
 • Det er kun de signerte leietagerne med andel som har stemmerett ved årsmøte. Øvrige har møte og talerett.

 

§ 8. Anvendelse av årsoverskudd. 

Beslutning om anvendelse av årsoverskudd treffes av årsmøte etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyre beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøte kan selv bestemme anvendelsen innfor følgende rammer:

 • Godskriving av foretakets egenkapital.
 • Overføring til subsidiering av neste års driftsbudsjett.
 • Overføring til fond for fremtidig investeringer i gårdsdriften.
 • Avsetning til fond for eiendomsutvikling avbygg- og /eller infrastruktur.

 

§ 9. Styre og daglig leder

Økosamfunnet skal ha et styre på minst 3 medlemmer og høyst 5. Økosamfunnet skal ha en daglig leder, men funksjonen kan ivaretas av en tillitsvalgt arbeidende styreleder (jfr. Samvirkemodellen § 65 første ledd).

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av styremedlemmene er tilstede, og at alle medlemmene i styret har blitt innkalt på et tidspunkt hvor man har anledning til å delta i behandling av sakene.

Vedtak og beslutninger baseres i størst mulig grad på enstemmighet, men gyldig vedtak kan fattes med alminnelig flertall.

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles skriftlig og med nødvendig frist.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen eller den styret velger hvis ikke styreleder er tilstede. Forfall meddeles som hovedregel skriftlig en uke før styremøte.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltagerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger, med kort begrunnelse. Protokollen skal underskrives av alle medlemmene som har deltatt i styrebehandlingen.

Styret representerer Økosamfunnet utad og kan ved styrevedtak delegere signatur til en eller flere styremedlemmer, alene eller i felleskap. Slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

Årsmøte vedtar instruks for styrets arbeid.

 

§ 10. Ordinært og ekstraordinært årsmøte.

Årsmøte består av medlemmene i Økosamfunnet. Innkalling med vedlegg til alle saker som skal behandles skal utsendes til medlemmene minst to uker før årsmøte. Årsmøte er vedtaksført når mer enn 50 % av medlemmene er representert ved signerte leietagere.

Årsmøte velger selv sin leder.

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

 • Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsoverskudd.
 • Andre saker som ett lovens vedtekter høre under årsmøte.
  • Valg av styrets leder og styre.
  • Revisor

Stiftelsen Storbuan skal ha en representant i valgkomiteen.

Når minst 50 prosent av styremedlemmene eller minst 2/3 av medlemmene krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte, minst 2 uker forutgående varsel. Kun saker som det er redegjort for i begjæringen og i styrets innkalling kan da behandles.

 

§ 11. Endring av vedtektene.

Senere endringer av vedtektene krever 2/3 flertall regnet av totale antallet stemmeberettigede, med unntak av § 3, 4, og 8 som krever enstemmig tilslutning fra samtlige

stemmeberettigede.

Stiftelsen Storbuan skal godkjenne alle vedtektsendringer i SØSA.

 

§ 12 Eksklusjon av medlem

Hvis et medlem motarbeider foretakets formål eller opptrer utilbørlig kan denne ekskluderes fra Storbuan Økosamfunn SA. Dette skjer på et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

                                                                                                                   

§ 13. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket.

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler igjen i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskuddet eller medlemskapitalkonti. Eventuelle midler som er til gode når alle forpliktelser er dekt skal gå til ideelle formål i bostedskommunen. Anvendelsen besluttes av avviklingsstyret.